موضوع پیشنهادی به آهنگ یاس؟
(4.702%) 34
فقر
(1.383%) 10
اعتیاد
(13.27%) 96
مشکلات جوانان
(1.106%) 8
سالمندان
(3.734%) 27
محدودیت های جامعه
(25.03%) 181
عاشقانه / جدایی
(5.947%) 43
دیس دشمنان
(9.543%) 69
واقعیت های پنهان جامعه
(5.670%) 41
مسایل سیاسی
(2.489%) 18
زنان در جامعه
(10.78%) 78
هویت / فرهنگ ایران
(6.777%) 49
امید / اعتماد به آینده
(4.426%) 32
مشکلات گذشته / فعلی خود
(1.798%) 13
خانواده / طلاق
(2.213%) 16
سایر موضوعات ...

تعداد شرکت کنندگان : 715