موضوع پیشنهادی به آهنگ یاس؟
(4.708%) 46
فقر
(1.535%) 15
اعتیاد
(11.25%) 110
مشکلات جوانان
(1.125%) 11
سالمندان
(4.401%) 43
محدودیت های جامعه
(19.14%) 187
عاشقانه / جدایی
(9.314%) 91
دیس دشمنان
(7.983%) 78
واقعیت های پنهان جامعه
(5.220%) 51
مسایل سیاسی
(2.968%) 29
زنان در جامعه
(9.211%) 90
هویت / فرهنگ ایران
(14.73%) 144
امید / اعتماد به آینده
(3.787%) 37
مشکلات گذشته / فعلی خود
(1.944%) 19
خانواده / طلاق
(1.842%) 18
سایر موضوعات ...

تعداد شرکت کنندگان : 969