موضوع پیشنهادی به آهنگ یاس؟
(4.674%) 33
فقر
(1.274%) 9
اعتیاد
(13.45%) 95
مشکلات جوانان
(0.991%) 7
سالمندان
(3.682%) 26
محدودیت های جامعه
(25.35%) 179
عاشقانه / جدایی
(5.949%) 42
دیس دشمنان
(9.631%) 68
واقعیت های پنهان جامعه
(5.665%) 40
مسایل سیاسی
(2.407%) 17
زنان در جامعه
(10.76%) 76
هویت / فرهنگ ایران
(6.798%) 48
امید / اعتماد به آینده
(4.390%) 31
مشکلات گذشته / فعلی خود
(1.699%) 12
خانواده / طلاق
(2.124%) 15
سایر موضوعات ...

تعداد شرکت کنندگان : 698