موضوع پیشنهادی به آهنگ یاس؟
(4.885%) 51
فقر
(1.819%) 19
اعتیاد
(11.01%) 115
مشکلات جوانان
(1.149%) 12
سالمندان
(4.406%) 46
محدودیت های جامعه
(18.19%) 190
عاشقانه / جدایی
(9.674%) 101
دیس دشمنان
(7.854%) 82
واقعیت های پنهان جامعه
(5.268%) 55
مسایل سیاسی
(3.256%) 34
زنان در جامعه
(9.099%) 95
هویت / فرهنگ ایران
(14.55%) 152
امید / اعتماد به آینده
(3.831%) 40
مشکلات گذشته / فعلی خود
(2.298%) 24
خانواده / طلاق
(1.915%) 20
سایر موضوعات ...

تعداد شرکت کنندگان : 1036