موضوع پیشنهادی به آهنگ یاس؟
(4.768%) 33
فقر
(1.300%) 9
اعتیاد
(13.58%) 94
مشکلات جوانان
(1.011%) 7
سالمندان
(3.612%) 25
محدودیت های جامعه
(25.57%) 177
عاشقانه / جدایی
(5.635%) 39
دیس دشمنان
(9.537%) 66
واقعیت های پنهان جامعه
(5.635%) 39
مسایل سیاسی
(2.312%) 16
زنان در جامعه
(10.69%) 74
هویت / فرهنگ ایران
(6.791%) 47
امید / اعتماد به آینده
(4.479%) 31
مشکلات گذشته / فعلی خود
(1.734%) 12
خانواده / طلاق
(2.167%) 15
سایر موضوعات ...

تعداد شرکت کنندگان : 684